Club regels

Home   /  normen & waarden

Joop

trainer
GedragsRegels

"respect is gebaseerd op het besef, dat iedereen van waarde is "

Gedragsregels seksuele intimidatie

De club neemt seksuele intimidatie zeer serieus. Daarom heeft de club de gedragsregels van het NOC*NSF voor sportbegeleiders overgenomen. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. 

 1. De trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. Het ‘vier-ogenprincipe’ moet worden gebruikt wanneer een trainer de kleedruimtes betreed. Dit betekent dat er te alle tijde een ouder/andere trainer/etc. de kleedkamer betreedt om de de jeugdigen te coachen. 
 3. De trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)-misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achtien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 6. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 7. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 8. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 9. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 10. De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 11. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Huisregels

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in de vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de bokssport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten. Luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de club, zoals ouders, jeugd, trainers, gasten en bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit document, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig elkaar erop aan te spreken…

Met betrekking tot het te voeren beleid binnen de vereniging geldt het volgende als uitgangspunt:

 • We veroordelen nadrukkelijk elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de sport op de vereniging en/of op het veld;
 • We benadrukken dat ieder lid van bond verplicht is de belangen van de sport op geen enkele wijze te schaden;
 • We zijn van mening dat het beleid van alle bij de sport betrokkenen gericht dient te zijn op het onder alle omstandigheden bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;
 • We verplichten ons alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van deze gedragscode.

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den Boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
 2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende verenigingstrainers, en (assistent) scheidsrechters.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden. Roken in het gebouw is ten strengste verboden.
 5. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of Boksbond opgelegde sanctie/
  strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de Boksbond opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid, c.q. het betreffende team.
 6. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 7. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden aan de verenigingssecretaris.
 8. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden aan het bestuur.

Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van de vereniging, het sportcomplex en de gebruikte spel- en trainingsmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

Clubregels

 1. Als clublid ben je een voorbeeld voor anderen.
 2. In de club wordt er niet gerookt.
 3. Op de vereniging of in de kleedkamer wordt geen alcohol genuttigd.
 4. Drugs zijn verboden.
 5. Zowel in als buiten de vereniging vloek je niet.
 6. Je beledigt niemand.
 7. Je spreekt anderen op wangedrag aan.
 8. Je hebt respect voor je medesporter, trainer en anderen in de club.
 9. Je blesseert je medesporter niet (opzettelijk). 
 10. Je vernedert niemand in woord of gebaar. 
 11. Je accepteert het gezag van de trainers, scheidsrechters en officials. 
 12. Je accepteert de leiding van je team en van het bestuur. 
 13. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging. 
 14. Je houdt de kleedkamers netjes en laat deze na afloop schoon achter. 
 15. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden. 
 16. Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af. 
 17. Je gedraagt je als een gast. 
 18. We praten mét elkaar en niet over elkaar. 
 19. Trainingspakken, jassen en overige kleding ter beschikking gesteld door de club wordt alleen gedragen voor, tijdens en na de training. Na afloop van het seizoen (of lidmaatschap) dient het ter beschikking gestelde binnen 5 dagen in goede staat aan de vereniging te worden teruggegeven.
 20. Discriminatie is verboden.

Sancties

Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd. Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/ bezoekers) zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken. Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor sancties in aanmerking komen.

De uitwerking van beleid wordt belegd bij de directie. Het beleid wordt regelmatig (bijvoorbeeld eenmaal per jaar) door de directie geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

De directie is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden zich niet houden aan deze gedragscode, dan wel anderszins voor Sportclub schadelijk gedrag vertonen. Sancties kunnen bestaan uit:

 1. Berisping
 2. Uitsluiting van Training, Wedstrijden of taken.
 3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
 4. Royement

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. 

Bij de club kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze gedragscode) en/of besluiten van organen van de club handelt, of de club op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door de directie. Hiertegen is binnen een maand schriftelijk beroep mogelijk bij de commissie van beroep.

Het bestuur beoordeelt in zijn besluit een situatie op en/of rond de club niet los van de bond-reglementen en rapportages, en neemt zélf zo nodig actie. Een door de directie eventueel  opgelegde straf wordt gemeld aan de tuchtcommissie van de een bond, zodat deze dit kan “meenemen” in de uiteindelijke strafmaat.

Respectvol en Sportief gedrag

De club hecht zeer aan respectvol en sportief gedrag op en rond de training, wedstrijden en privé. Sporters, trainers, tegenstanders, bezoekers en toeschouwers dienen met respect en sportief bejegend te worden en met zowel de eigen als andermans bezittingen moet fatsoenlijk worden omgegaan.

De club heeft daartoe deze gedragsregels opgesteld op onze website opgenomen. Deze worden aan alle nieuwe leden toegezonden en bij wijziging nog eens ter kennisgeving toegezonden. Van elk lid verwachten we dat hij of zij van deze spelregels kennis heeft genomen. Voor een ieder die zich niet aan deze regels houdt geldt het volgende:

 • Bij een 1e vergrijp wordt een laatste waarschuwing uitgedeeld;
 • Bij een 2e vergrijp in hetzelfde seizoen volgt een automatische schorsing van ten minste 3 weken, of 3 wedstrijden (bovenop een eventueel door de Boksbond uitgesproken straf);
 • Bij een 3e vergrijp in hetzelfde seizoen volgt een schorsing van ten minste één jaar;
 • Bij een 4e vergrijp in hetzelfde seizoen wordt het betreffende lid voor royement voorgedragen aan de directie.

Als een lid zich in meerdere keren misdraagt, zal een individuele beoordeling van de strafmaat plaatsvinden. Of er sprake is van wangedrag wordt beoordeeld op grond van de feiten en na overleg met de trainer c.q. directie. Met een vergrijp bedoelen we dat:

 • een sporter die wegens wangedrag jegens een trainer, directielid wordt gestraft door directie,
 • door de club (trainer, vrijwilliger, etc.) wordt geconstateerd dat een lid zich schuldig heeft gemaakt aan respectloos en/of onsportief en/of oneerlijk gedrag.

NORMEN EN WAARDEN

Iedereen binnen de sportwereld heeft te maken met waarden en normen. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten de vereniging, hoe proberen we problemen binnen de vereniging op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de dagelijkse sportclub? Want daar gaat het toch allemaal om.

Deze gedragscode poogt hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje “gereedschap” voor de club. We kennen de afgelopen jaren gelukkig een goede groei bij onze vereniging. Deze groei zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid verder doorzetten. Echter succes kan ook een andere zijde laten zien en daarom is het noodzakelijk dat wij, nu het nog kan, maatregelen nemen. Vandaar deze gedragscode.